https://www.youtube.com/watch?v=nVzNwFRVxdQ

Prices and discounts

* 2 Courses – R$550,00 / 3 Courses – R$780,00 / 4 Courses – R$985,00

** 2 Courses – R$565,00 / 3 Courses – R$800,00 / 4 Courses – R$1015,00

*** 2 Courses – R$580,00 / 3 Courses – R$820,00 / 4 Courses – R$1045,00